E-mail Print PDF

                                                                                                                                                      Nr. 01/16.01.2017

DECLARAŢIE DE interese

 

 

Subsemnata,Maria Cristina Toma, având funcţia de Director general la Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, CNP, domiciliul Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea

 – denumirea şi adresa –

Calitatea deţinută

Nr. de părţi sociale sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor sociale şi/sau a acţiunilor

1.1 -

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea

 – denumirea şi adresa –

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1. -

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

3.1. -

-

-

-

-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

4.1. -

-

-

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia contractantă: denumirea şi adresa

Procedura prin care a fost încredinţat contractul

Tipul contractului

Data încheierii contractului

Durata contractului

Valoarea totală a contractului

Titular

-

-

-

-

-

-

Soţ/soţie …………...

-

-

-

-

-

-

Rude de gradul I1) ale titularului …………

-

-

-

-

-

-

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete asociate,  societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

-

-

-

-

-

-

                     

 

1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

 

 

Data completării

Semnătura

 

 

16.01.2017

……………………………….

 

You are here Transparenta Declaratii de avere Director general Declaratie de interese 2017