Program de vizitare:Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Rezultat probă scrisă 24.02.2020

Rezultatul probei scrise
din data de 24 februarie 2020
pentru ocuparea postului vacant de
Casier M în cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate Salarizare

Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.    Numele şi prenumele candidatului   Punctajul obţinut la proba scrisă    Rezultatul probei scrise
1.               Oprea Lenuţa                                              92                                                                 ADMIS

Candidatul va susţine interviul în data de 28 februarie 2020, ora 10, la sediul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi.

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Paşcanu Teodora inspector de specialitate Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Registratură.

Afişat astăzi, 25.02.2020, ora 13.

Secretar,
Paşcanu Teodora