Program de vizitare: Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Anunt concurs post Contabil Șef

A N U N Ţ
privind concursul pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de
Contabil Șef gradul II/S

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi organizează în perioada 24.05 – 08.06.2023 la la sediul său din București, sector 1, Str. Londra nr.39, concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de:

Contabil Șef gr. II/S

Contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 de ore/săptămână).

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale și specifice :

Condiții generale de participare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime în specialitate sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Condiții specifice pentru ocuparea postului de conducere vacant de Contabil Șef gr. II/S:
– studii universitare absolvite cu diplomă de licență domeniul fundamental științe economice
– minimum 5 ani vechime în specialitate, în instituții publice;
– certificat conform Ordinului nr. 496 din 31 martie 2014 privind atestarea cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi;
– Cunoștințe de operare/programare pe calculator: Word, Excell, operare pe calculator, programe informatice de contabilitate, programul sistem național de raportare FOREXEBUG și de raporatare a Situațiilor financiare din Sectorul Public,
– capacitate de analiză și sinteză;
– atenție crescută la detalii și spirit de observație;
– aptitudini de conducere:previziune, organizare, decizie, coordonare, control-evaluare;
– disponibilitate pentru programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.
Cerințele specifice (prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
a) persoana să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) persoana să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) persoana să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) persoana să îndeplinească condițiile de studii necesare ocupării postului;
e) persoana să îndeplinească condițiile de vechime, respectiv de experiență necesare ocupării postului, după caz;
f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;h) contractul să nu conțină clauze de confidențialitate sau, după caz, clauze de neconcurență.
Prin excepție de la condiția prevăzută la lit. a) pot fi angajați și cetățeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceștia prin legislația specifică și legislația muncii.

TEMATICĂ:

Organizarea și conducerea contabilității
Contabilitatea instituțiilor publice
Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice
Inventarierea patrimoniului
Exercitarea controlului financiar preventiv propriu
Cunoașterea sistemului național de raportare Forexebug;
Raportări situații financiare.
Cunoașterea Planului de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;

BIBLIOGRAFIE concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de Contabil Șef gr. II/S:

Legea nr. 82/1991 a contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1576

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37954
Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41403
Ordin nr. 517/2016 din 13 august 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare asistemului național de raportare – Forexebug. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/177783
Ordinul M.F.P. nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/154060
Ordinul MFP nr. 2332/2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice referitoare la exercitarea controlului Financiar Preventiv https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/192891
Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/158590
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171280
Legea 98/2016 privind achizițiile publice actualizată https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/112430
O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45943
Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/100220
Ordinul nr. 1661 bis/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/48323
Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările şi completările ulterioare; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24401
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/16209
O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24082
Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/173682
Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare (republicată); https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19169
ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*)pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/160210
Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/218
Legea nr. 311/2013 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată cu modificările ulterioare. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45161
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24761
Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41625
Ordinul nr. 2876/2019, publicat in Monitorul Ofician nr. 729 din 5 septembrie 2019. pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/217807
Ordinul nr. 56/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 246/2005; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/222305
Ordinul nr. 1.954 din 16 decembrie 2005pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finanţele publice, actualizat https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67596
Hotărârea nr. 1.031 din 14 decembrie 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20276
Ordinul nr. 1.826 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49002
Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi;

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VOR CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1- Formular de inscriere
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.
Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în Anexa nr. 2 – MODEL adeverinta la prezentul anunț (conform modelului din anexa nr. 3 la H.G. nr. 1336/2022).
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere  anexa nr. 3 – MODEL Declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii. anexa nr. 6- Consimțământ

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs, până la data de 23 mai 2023, ora 14:00, la Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Registratură din cadrul Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi (Corp B, etajul 1) Str. Londra nr. 39, sector 1, București)

Înscrierea şi depunerea dosarelor de concurs se fac personal, de către candidat. Nu va fi acceptat dosarul de concurs în cazul în care documentele de studii/calificare, în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului.

Concursul se va desfășura la sediul Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi situat Bucureşti, Str. Londra nr. 39, sector 1,și constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

selecția dosarelor (etapă eliminatorie ) va avea loc în data de 24.05.2023, ora 10:00;

proba scrisă va avea loc în data de 30.05. 2023, ora 10;00;

interviul va avea loc în data de 8.06.2023, ora 10:oo.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „admis” la etapa precedentă.
Pentru a fi declarați admiși la proba scrisă și la interviu, candidații trebuie să obțină minimum 70 de puncte, din punctajul maxim de 100 de puncte, la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru postul respectiv, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
Relații suplimentare se pot obține la sediul muzeului, la telefon 0740 220 202 sau e-mail muzeulhartilor@yahoo.com

Calendarul concursului:
10.05.2023 publicitatea concursului
23.05.2023 ora 14 termenul-limită pentru depunerea de către candidaţi a dosarelor de concurs
24.05.2023 ora 10 selecţia dosarelor de înscriere
25.05.2023 ora 14 afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs
26.05.2023 ora 15 termenul-limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor de concurs
29.05.2023 ora 14 termenul-limită de soluţionare a contestaţiilor depuse la selecţia dosarelor; afişarea rezultatelor la contestaţii
30.05.2023 ora 10 proba scrisă
31.05.2023 ora 14 afişarea rezultatelor probei scrise
06.06.2023 ora 15 termenul-limită de depunere a contestaţiilor la proba scrisă
07.06.2023 ora 14 termenul-limită de soluţionare a contestaţiilor depuse la proba scrisă; afişarea rezultatelor
08.06.2023 ora 10 interviul şi afişarea rezultatelor interviului
09.06.2023 ora 14 termenul-limită de depunere a contestaţiilor la interviu
12.06.2023 ora 15 termenul-limită de soluţionare a contestaţiilor depuse la interviu; afişarea rezultatelor
13.06.2023 ora 14 comunicarea rezultatelor finale