Program de vizitare:Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Rezultat examen promovare pe post – Conservator I

Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la examenul organizat în data de 13 iulie 2020 în vederea promovării în gradul imediat superior a personalului de specialitate din cadrul

Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi

 

Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarul rezultat al probei scrise:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut la proba scrisa Rezultatul

probei scrise

1. Marcel Aciocoitei 95 ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Paşcanu Teodora consilier Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Registratură , până la data de 14.07.2020, ora 16.

 

Afişat astăzi, 13 iulie 2020, ora 17

 

Secretar,

Paşcanu Teodora