Program de vizitare:Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Rezultat examen promovare

Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la examenul organizat în data de 10 iulie 2020 în vederea promovării în gradul imediat superior a personalului de specialitate din cadrul

Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi

Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarul rezultat al probei scrise:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut la proba scisă Rezultatul

probei scrise

1. Despina Teodora Haşegan 100 ADMIS

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Paşcanu Teodora consilier Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Registratură , până la data de 13.07.2020, ora 14.

Afişat astăzi, 10 iulie 2020, ora 1530

 

 

Secretar,

Paşcanu Teodora