Program de vizitare:Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Rezultat interviu, 28.02.2020

Rezultatul interviului
din data de 28 februarie 2020
la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de
Casier/M în cadrul Compartimentului Financiar, Contabilitate – Salarizare

Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarul rezultat al interviului:

Nr. crt.   Numele şi prenumele candidatului    Punctajul obţinut la interviu   Rezultatul interviului
1                Oprea Lenuţa                                              87                                                       ADMIS

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Paşcanu Teodora inspector de specialitate Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Registratură.

Afişat astăzi, 28 februarie2020, ora 1300

Secretar,
Paşcanu Teodora