Museum opening hours: Wednesday - Sunday 10:00 - 18:00

Londra 39 str

district 1, Bucharest

Rezultat interviu angajare – iunie 2017

Rezultatul interviului din data de 23 iunie 2017 la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Marketing Muzeal şi Muzeograf DB/S în cadrul Compartimentului Patrimoniu

Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul obţinut la interviu

Rezultatul

interviului

1

Ioana Zamfir

96

ADMIS

2

Grama Eugen

89,66

ADMIS

3

Luca Ovidiu

71

ADMIS

4

Şuşnea Ana

68

ADMIS

5

Haşegan Despina Teodora

96,50

ADMIS

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Paşcanu Teodora inspector de specialitate Compartimentul Resurse Umane.

Afişat astăzi, 23 iunie 2017, ora 1500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *