Program de vizitare: Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

ANUNȚ – concurs angajare auditor gr.II/S, Consilier juridic IA/S, Casier M

 

A N U N Ţ

privind concursul pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de Auditor gr. II/S, în cadrul Compartimentului Audit Public Intern, Consilier juridic IA/S în cadrul Compartimentului Juridic, Resurse Umane, Registratură şi Casier M în cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate Salarizare

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi organizează în perioada 24 -28 februarie 2020 , la sediul său din Bucureşti, sector 1, Str. Londra nr.39, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante:

 • Auditor gr. II/S, (0,5 posturi) – Compartiment Audit Public Intern,
 • Consilier juridic gr. IA/S,(0,5 posturi) – Compartiment Juridic, Resurse Umane, Registratură,
 • Casier /M,Compartiment Financiar Contabilitate Salarizare,

 

Condiţii generale de participare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de execuţie vacant de Auditor gr. II/S, Compartiment Audit Public Intern

studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă domeniul fundamental ştiinţe economice, domeniul de licenţă economie;

perfecţionări (specializări) în domeniul auditului intern

minim şase ani vechime în specialitate;

cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională (engleză/franceză nivel avansat);

cunoştinţe de operare PC: pachetul Microsoft Office

 

BIBLIOGRAFIE concurs pentru ocuparea postului de execuţie vacant de Auditor gr. II/S, Compartiment Audit Public Intern

Hotărâre nr. 1438 /2002 privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Harţilor si Carţii Vechi

Ordinul nr. 3243/20.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi

Legea nr. 311/2003  a muzeelor şi colecţiilor publice

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern

Hotararea nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern

Legea nr. 82/24 decembrie 1991 legea contabilității

Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice

Ordinul nr. 1792 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum li organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Legea  nr. 227 /2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

Legea-Cadru Nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

 

Decretul nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unitatilor socialiste

Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

Hotărârea nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

Ordinul nr.923/2014 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea  Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

 

Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

 

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare

Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă cu modificările şi completările ulterioare

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de execuţie vacant de Consilier juridic gr. IA/S -Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Registratură,

studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă domeniul fundamental ştiinţe juridice, domeniul de licenţă drept;

minim şase ani vechime în specialitate;

cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională(engleză/franceză nivel avansat);

experienţă în litigii privind Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile prelaute în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;

cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei instituţiilor bugetare precum şi a achiziţiilor publice;

experienţă în domeniul contractelor comerciale;

abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, capacitatea de a se adapta la sarcini în continuă schimbare;

cunoştinţe de operare PC: pachetul Microsoft Office;

 

BIBLIOGRAFIE concurs pentru ocuparea postului de execuţie vacant de Consilier juridic gr. IA/S Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Registratură,

Hotărâre nr. 1438 /2002 privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Harţilor si Carţii Vechi

Ordinul nr. 3243/20.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile prelaute în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;

Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;

Legea 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice

OMC nr. 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenţa gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale centre de cultură şi alte unităţi de profil cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare

Legea 99/2016 privind achiziţiiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare

Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Legea 32/1994 privind sponsorizarea

Legea nr. 53/2003 codul muncii

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România

O.S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial entităţilor publice

Codul civil şi Codul de procedură civilă

 

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de execuţie vacant de Casier /M, Compartimentul Financiar Contabilitate Salarizare,

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

minim 4 ani vechime în specialiatea postului;

cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională(engleză/franceză nivel avansat);

abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, capacitatea de a se adapta la sarcini în continuă schimbare;

cunoştinţe de operare PC: pachetul Microsoft Office;

 

BIBLIOGRAFIE concurs pentru ocuparea postului de execuţie vacant de Casier /M, Compartimentul Financiar Contabilitate Salarizare,

Hotărâre nr. 1438 /2002 privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Harţilor si Carţii Vechi

Ordinul nr. 3243/20.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi

Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă;

Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi plăți în numerar şi pentru modificarea şi completarea

HG 230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste

 

Actele necesare înscrierii la concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs, adresată managerului Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverinţă eliberată de angajator);
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 7. g) curriculum vitae;

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, astfel:

– selecţia dosarelor (etapă eliminatorie ) va avea loc în data de 17 februarie 2020 ora 12;

proba scrisă va avea loc în data de 24 februarie 2020, ora 10;

interviul va avea loc în data de 28 februarie 2020 , ora 10.

 

Dosarele de concurs se pot depune până la data de 14 februarie 2020, ora 14, la Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Registratură din cadrul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi (Corp B, etajul 1 din Str. Londra nr. 39, sector 1, Bucureşti) şi vor conţine, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Cerinţele specifice privind ocuparea posturilor se vor afişa la sediul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, pe site-ul www.muzeulhartilor.ro şi pe portalul posturi.gov.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul muzeului, la telefon 021 230 44 68 sau mail muzeulhartilor@yahoo.com .

 

Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor vacante:

 

31 ianuarie 2020 publicitatea concursului
14 februarie 2020 termenul-limită pentru depunerea de către candidaţi a dosarelor de concurs
17 februarie 2020 selecţia dosarelor de înscriere şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs
18 februarie 2020 termenul-limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor de concurs
19 februarie 2020 termenul-limită de soluţionare a contestaţiilor depuse la selecţia dosarelor; afişarea rezultatelor la contestaţii
24 februarie 2020 proba scrisă
25 februarie 2020 afişarea rezultatelor probei scrise
26 februarie 2020 termenul-limită de depunere a contestaţiilor la proba scrisă
27 februarie 2020 termenul-limită de soluţionare a contestaţiilor depuse la proba scrisă; afişarea rezultatelor
28 februarie 2020 interviul şi afişarea rezultatelor interviului
02 martie 2020 termenul-limită de depunere a contestaţiilor la interviu
03 martie 2020 termenul-limită de soluţionare a contestaţiilor depuse la interviu; afişarea rezultatelor
04 martie 2020 comunicarea rezultatelor finale