Program de vizitare: Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Anunț concurs ocupare posturi muzeograf gr.I/S și supraveghetor M

A N U N Ţ

privind concursul pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de

muzeograf gr. I/S și supraveghetor muzeu/M în cadrul Compartimentului Educație Muzeală, Comunicare

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi organizează în perioada 21-27 martie 2023 la sediul său din București, sector 1, Str. Londra nr.39, concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante:

 • Muzeograf, gr. I/S (1 post) Compartiment Educație Muzeală, Comunicare
 • Supraveghetor muzeu, M (1 post) Compartiment Educație Muzeală, Comunicare

Pentru ambele posturi se vor încheia contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 de ore/săptămână).

 Fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale și  specifice :

Condiții generale de participare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime în specialitate sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 7. g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Condiții specifice pentru ocuparea postului de execuție vacant de muzeograf, gr. I/S Compartimentul Educație Muzeală, Comunicare

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență domeniul fundamental științe umaniste și arte, domeniul de licență istorie, istoria artei, pedagogie, filologie;
 • minimum 3 ani vechime în specialitate;
 • cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională (engleză/franceză nivel avansat);
 • cunoştinţe de operare PC: pachetul Microsoft Office, nivel avansat
 • abilităţi: de comunicare cu mass-media, de comunicare şi de lucru în echipă, de a se adapta la sarcini în continuă schimbare; de organizare de evenimente de tip muzeal; de planificare, organizare și încadrare în termene limită, de a lucra independent, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de asumare a responsabilității, de lucru cu diferite categorii de public;

Condiții specifice pentru ocuparea postului de execuție vacant de supraveghetor muzeu /M Compartimentul Educație Muzeală, Comunicare

– studii de specialitate: studii medii /liceale;

– minimum 6 ani vechime în muncă;

– limbi străine: o limba străină de circulație internațională – cunoștințe de bază;

-abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: vigilență și atenție permanentă la supravegherea spațiului expozițional; abilități de comunicare cu publicul vizitator – întâmpinare, indicații de orientare, reguli de vizitare, alte informații despre program, evenimente, adrese de comunicare etc; comportament adecvat, amabilitate și solicitudine în relaționarea cu publicul; ținută decentă, adecvată locului de muncă; abilități fizice care să permită deplasarea frecventă prin spațiile de expunere și petrecerea unui timp îndelungat în picioare; cunoştinţe de bază de operare PC;

– disponibilitatea pentru program prelungit când au loc evenimente;

Cerințele specifice (prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 1. a) persoana să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) persoana să cunoască limba română, scris și vorbit;
 3. c) persoana să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 4. d) persoana să îndeplinească condițiile de studii necesare ocupării postului;
 5. e) persoana să îndeplinească condițiile de vechime, respectiv de experiență necesare ocupării postului, după caz;
 6. f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;h) contractul să nu conțină clauze de confidențialitate sau, după caz, clauze de neconcurență.

Prin excepție de la condiția prevăzută la lit. a) pot fi angajați și cetățeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceștia prin legislația specifică și legislația muncii.

BIBLIOGRAFIE concurs pentru ocuparea postului de execuție vacant de muzeograf, gr. I/S Compartimentul Educație Muzeală, Comunicare

 1. Legea nr. 311/ 2003, legea muzeelor și colecțiilor publice https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45161

cu tematica:

Organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice.

 1. Legea 182/2000, republicată, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24761

cu tematica:

Definirea, alcătuirea, protejarea patrimoniului cultural național mobil.

 1. HG nr 1546/ 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49313

cu tematica

Dispoziții generale, condiții pentru spațiile de expunere.

4 .Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

cu tematica

Dispoziții generale, Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public

5 Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24129

cu tematica

Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35778

cu tematica

Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

 1. Descriptio Romaniae I, Ion Ciortan, Mariuca Radu, Octavian Ion Penda, MNHCV, 2004

cu tematica

Cunoașterea patrimoniului MNHCV

 1. Historia Transylvaniae. Transilvania în cinci secole de cartografie, Ioan Aurel Pop, Adrian Năstase, Mihai Gribincea, MNHCV, 2018

cu tematica

Cunoașterea patrimoniului MNHCV

 1. Site-ul MNHCV www.muzeulhartilor.ro

cu tematica

Cunoașterea patrimoniului MNHCV – expunerea permanentă, cunoașterea activităților și evenimentelor organizate de muzeu

 1. Relațiile Publice: principii și strategii, Cristina Coman, editura. Polirom, Iași, 2001 (https://www.academia.edu/7173832/Cristina_Coman_RP_Principii_si_strategii)

cu tematica:

Relațiile publice-cadru general, Campaniile de relații publice, Comunicarea de criză

 1. Relațiile Publice și mass-media (ediție revăzută și adăugită), Cristina Coman, editura Polirom, Iași, 2000, 2004 (https://www.academia.edu/27735735/Cristina_Coman_Relatii_publice_si_massmedia)

cu tematica:

Relații publice și activități conexe, Relațiile dintre jurnalișți și specialiștii în relatii publice, Relațiile cu presa, Fișierele de presă, Comunicatul de presă, Dosarul de presă, Conferința de presă, Comunicarea pentru radio si televiziune,

 1. The Art of Relevance – Nina Simon, Museum 2.0, Santa Cruz California, 2016

cu tematica

Relevanța pentru comunitate, Relevanța și misiunea instituției

 1. Writing for museums, Margot Wallace, Rowman and Littlefield, 2014

cu tematica:

Cunoașterea principiilor de redactare ale diferitelor produse de comunicare ale muzeului: audio-ghid, broșuri, tururi ghidate, materiale educative, video-uri de prezentare, newsletter, postari Social Media etc.

 1. Management muzeal şi educaţie muzeală, Editura Asociaţia muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010

(https://biblioteca-digitala.ro/reviste/carte/dl.asp?filename=Museum-management-in-romania.pdf)

cu tematica:

Tipuri de activități educative și implementarea lor în muzeu: programe interactive, workshop-uri, prezentări interactive; Grupuri țintă; Tipuri de învățare

 1. Textul în slujba educației vizitatorului muzeului, dr. Alexandra Zbuchea, articol publicat în Revista Muzeelor, 2006 (https://www.researchgate.net/publication/272163364_Textul_in_slujba_educatiei_vizitatorilor_muzeului_Texts_Supporting_the_Museum_Educator)

cu tematica

Conceperea și scrierea diferitelor tipuri de texte folosite într-un muzeu

 1. Marketing muzeal, Alexandra Zbuchea, Editura Tritonic, 2014

cu tematica:

Comunitatea muzeului, Expozițiile muzeului, Programele publice ale muzeului, Comunicarea cu publicul

 

*bibliografia cuprinsă la punctele 7,8,12,13,16 poate fi consultată la sediul muzeului de luni până vineri în intervalul orar 10:00 -15:00.

 

BIBLIOGRAFIE concurs pentru ocuparea postului de execuție vacant de supraveghetor muzeu /M Compartimentul Educație Muzeală, Comunicare

1.Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul 1 și Capitolul 3; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24761

cu tematica:

Dispoziții generale; Păstrarea, depozitarea și asigurarea securității bunurilor culturale mobile;

 1. Legea 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice, cu modificările și completările ulterioare Capitolele 1, 2, 3 și Capitolul 5; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45161

cu tematica:

Dispoziții generale; Patrimoniul muzeal; Clasificare, înființarea și acreditarea muzeelor și a colecțiilor publice; Conducerea, organizarea și funcționarea muzeelor și a colecțiilor publice de drept public;

 1. Regulamentul de organizare și funcționare al MNHCV, Capitolele 2 și 3

https://www.muzeulhartilor.ro/wp-content/uploads/2020/01/OMC-nr.-3243-din-20.12.2019-pt.-aprobare-ROF-Muzeul-Na%C5%A3ional-al-H%C4%83r%C5%A3ilor-%C5%9Fi-C%C4%83r%C5%A3ii-Vechi.pdf

cu tematica

Obiective, atribuții și activități; Patrimoniul

 1. Muzeul Național al Hărților și Cărții vechi. Codul etic și reguli de conduită

https://www.muzeulhartilor.ro/wp-content/uploads/2023/02/MNHCV-Codul-etic-si-Reguli-de-conduita.pdf

cu tematica

Norme generale de conduită profesională a personalului MNHCV; Regulile de comportament și conduită în acordarea serviciilor publice

5, Site-ul MNHCV www.muzeulhartilor.ro

cu tematica

Familiarizare cu patrimoniul MNHCV – expunerea permanentă, cunoașterea activităților și evenimentelor organizate de muzeu

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VOR CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în  anexa 1 : Formular de inscriere
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în  Anexa nr. 2 – MODEL adeverinta la prezentul anunț  (conform modelului din anexa nr. 3 la H.G. nr. 1336/2022).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere anexa nr. 3 – MODEL Declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii. anexa nr. 6- Consimțământ

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta dosarul de concurs, până la data de 13.03.2023, ora 14.00, Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Registratură din cadrul Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi (Corp B, etajul 1 din Str. Londra nr. 39, sector 1, București)

Înscrierea şi depunerea dosarelor de concurs se fac personal, de către candidat. Nu va fi acceptat dosarul de concurs în cazul în care documentele de studii/calificare, în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului.

Concursul se va desfășura la sediul Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi situat în  Bucureşti, Str. Londra nr. 39, sector 1,și constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

– selecția dosarelor (etapă eliminatorie ) va avea loc în data de 14.03.2023, ora 10;

 – proba scrisă va avea loc în data de 21.03.2023, ora 10;

 – interviul va avea loc în data de 27.03.2023, ora 10.

 Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „admis” la etapa precedentă.

Pentru a fi declarați admiși la proba scrisă și la interviu, candidații trebuie să obțină minimum 50 de puncte, din punctajul maxim de 100 de puncte, la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru postul respectiv, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Relații suplimentare se pot obține la sediul muzeului, la telefon 0740 220 202 sau email muzeulhartilor@yahoo.com .

Calendarul concursului:

27.02.2023   publicitatea concursului
13.03.2023 ora 14 termenul-limită pentru depunerea de către candidaţi a dosarelor de concurs
14.03.2023 ora 14 selecţia dosarelor de înscriere
15.03.2023 ora 14 afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs
16.03.2023 ora 15 termenul-limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor de concurs
17.03.2023 ora 14 termenul-limită de soluţionare a contestaţiilor depuse la selecţia dosarelor; afişarea rezultatelor la contestaţii
21.03.2023 ora 10 proba scrisă
22.03.2023 ora 14 afişarea rezultatelor probei scrise
23.03.2023 ora 15 termenul-limită de depunere a contestaţiilor la proba scrisă
24.03.2023 ora 14 termenul-limită de soluţionare a contestaţiilor depuse la proba scrisă; afişarea rezultatelor
27.03.2023 ora 10 interviul şi afişarea rezultatelor interviului
28.03.2023 ora 14 termenul-limită de depunere a contestaţiilor la interviu
29.03.2023 ora 15 termenul-limită de soluţionare a contestaţiilor depuse la interviu; afişarea rezultatelor
30.03.2023 ora 14 comunicarea rezultatelor finale