Program de vizitare: Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

ANUNŢ concurs angajare – Muzeograf gr. I/S, în cadrul Compartimentului Patrimoniu – august 2017

ANUNŢ concurs pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de Muzeograf gr. I/S, în cadrul Compartimentului Patrimoniu

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi organizează în perioada 01 – 07 august 2017, la sediul său din Bucureşti, sector 1, Str. Londra nr.39, concurs pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant:

 • Muzeograf gr. I/S (1 post) Compartiment Patrimoniu

 

Condiţii generale de participare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de execuţie vacant de Muzeograf gr I/S Compartimentul Patrimoniu:

studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă domeniul fundamental ştiinţe umaniste şi arte, domeniul de licenţă istorie, arte, geografie;

minim patru ani vechime în specialitatea studiilor;

cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională (engleză/franceză nivel avansat);

cunoștințe de istoria cartografiei;

cunoştinţe privind derularea de proiecte culturale;

abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, capacitatea de a se adapta la sarcini în continuă schimbare;

disponibilitate pentru organizarea de evenimente de tip muzeal;

cunoştinţe de operare PC: pachetul Microsoft Office

 

BIBLIOGRAFIE concurs pentru ocuparea postului de execuţie vacant de Muzeograf gr I/S Compartiment Patrimoniu

Legea nr. 311/ 2003, legea muzeelor și colecțiilor publice

Hotărârea nr 1546/ 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

Legea 182/2000, republicată, privind protejarea patrimoniului cultural national mobil;

Descriptio Romaniae I, Ion Ciortan, Mariuca Radu, Octavian Ion Penda – 2004

Descriptio Danubii. Hărțile Dunării în patru secole de cartografie, Ovidiu Dumitru și Adrian Năstase, – 2015

Descriptio Pontus Euxini. Marea Neagră în patru secole de cartografie – Ovidiu Dumitru și Adrian Năstase, – 2016

O istorie a lumii în douăsprezece hărți – Jerry Brotton, ed. Polirom, 2013

Tooley’s Dictionary of Mapmakers, vol I și II – Early World Press, 2001

Maps and Mapmakers, R V Tooley –Bonanza Books, f.a.

TEMATICĂ concurs pentru ocuparea postului de execuţie vacant de Muzeograf gr I/S Compartiment Patrimoniu

Cunoaşterea legislaţiei privind patrimoniul naţional cultural mobil, organizarea şi funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice;

Noţiuni generale de cartografie şi noţiuni specifice de cartografie istorică;

Cunoştinţe de istorie şi istoria cartografiei

Patrimoniul MNHCV – expunerea permanentă

Expoziţia muzeală;

 

Actele necesare înscrierii la concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs, adresată managerului Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverinţă eliberată de angajator);
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 7. g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, astfel:

– selecţia dosarelor (etapă eliminatorie ) va avea loc în data de 25 iulie 2017, ora 11

proba scrisă va avea loc în data de 01 august 2017, ora 11;

interviul va avea loc în data de 07 august 2017, ora 11.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte, la fiecare probă.

 

Dosarele de concurs se pot depune până la data de 24 iulie 2017, ora 14, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi (Corp B, etajul 1 din Str. Londra nr. 39, sector 1, Bucureşti).

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul muzeului, la telefon 021 230 44 68, mail muzeulhartilor@yahoo.com.

 

Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor vacante:

 

10 iulie 2017 publicitatea concursului
24 iulie 2017 termenul-limită pentru depunerea de către candidaţi a dosarelor de concurs
25 iulie 2017 selecţia dosarelor de înscriere şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs
26 iulie 2017 termenul-limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor de concurs
27 iulie 2017 termenul-limită de soluţionare a contestaţiilor depuse la selecţia dosarelor; afişarea rezultatelor la contestaţii
01 august 2017 proba scrisă
02 august 2017 afişarea rezultatelor probei scrise
03 august 2017 termenul-limită de depunere a contestaţiilor la proba scrisă
04 august 2017 termenul-limită de soluţionare a contestaţiilor depuse la proba scrisă; afişarea rezultatelor
07 august 2017 interviul şi afişarea rezultatelor interviului
08 august.2017 termenul-limită de depunere a contestaţiilor la interviu
09 august 2017 termenul-limită de soluţionare a contestaţiilor depuse la interviu; afişarea rezultatelor
10 august 2017 comunicarea rezultatelor finale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *