Program de vizitare: Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Rezultat interviu – august 2017

Rezultatul interviului

din data de 07 august 2017

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de

Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Patrimoniu

Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut la interviu Rezultatul 

interviului

1 Silviu Anghel 94,66 ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Paşcanu Teodora inspector de specialitate Compartimentul Resurse Umane.

 

Afişat astăzi, 07 august 2017, ora 1200

Secretar,

Paşcanu Teodora