Program de vizitare: Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Rezultat interviu din data de 27.03.2023

REZULTATUL
interviului din data de 27 martie 2023
pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de Muzeograf gr. I/S și Supraveghetor muzeu M în cadrul Compartimentului Educație Muzeală Comunicare

Având în vedere prevederile art.46 și art 47 alin 3 din Hotărârea Guvernului 1336/28.10.2022 privind apobarea regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice comisia de concurs comunică rezultatele interviului:

Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Educație Muzeală Comunicare

Nr. crt. Cod identificare candidat* Punctajul obținut la interviu Rezultatul interviului (ADMIS/RESPINS)
1. 168  80  ADMIS
2. 171  60  ADMIS

* cod identificare candidat este numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs

Supraveghetor muzeu M în cadrul Compartimentului Educație Muzeală Comunicare

Nr. crt. Cod identificare candidat* Punctajul obținut la interviu Rezultatul interviului (ADMIS/RESPINS)
1. 160  84,66  ADMIS
2. 164 neprezentare  RESPINS

*cod identificare candidat este numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs

Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, din cadrul Compartimentului Juridic, Resurse Umane, Registratură.
Contestaţiile cu privire la rezultatele obținute la proba scrisă se soluţionează şi se afişează la sediul și pe pagina de internet a Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Afișat azi 27.03.2023, ora 14:55

Secretariat Comisie de Concurs