Program de vizitare: Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Rezultat – proba scrisă – august 2017

Rezultatul probei scrise

din data de 01 august 2017

pentru ocuparea postului vacant de 

Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Patrimoniu 

Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut la proba scisă Rezultatul 

probei scrise

1. Silviu Anghel  92 ADMIS

Candidatul va susţine interviul în data de 07 august 2017, ora 11, la sediul Muzeului Naţional al Hărţilor şi cărţii Vechi.

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Paşcanu Teodora inspector de specialitate Compartimentul Resurse Umane.

 

Afişat astăzi, 02 august 2017, ora 12

Secretar,

Paşcanu Teodora