Program de vizitare: Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Rezultat selecție dosare concurs posturi Muzeograf gr. I/S și Supraveghetor muzeu M

REZULTATUL
selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de Muzeograf gr. I/S și Supraveghetor muzeu M în cadrul 

Compartimentului Educație Muzeală Comunicare

Având în vedere prevederile art.36 şi art.37 din Hotărârea Guvernului 1336/28.10.2022 privind apobarea regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice comisia de concurs comunică rezultatele selecției dosarelor de înscriere:

Etapa selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Educație Muzeală Comunicare s-a finalizat astfel:

 

Nr. crt. Cod identificare candidat Rezultatul selecției dosarelor (ADMIS/RESPINS) Motivul/Motivele respingerii dosarului Observații
1. 168  ADMIS  –  –
2. 171  ADMIS  –  Prezintă cazierul judiciar în original anterior datei de susținere a probei scrise

* cod identificare candidat este numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs

Etapa selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Supraveghetor muzeu M în cadrul Compartimentului Educație Muzeală Comunicare s-a finalizat astfel:

Nr. crt. Cod identificare candidat Rezultatul selecției dosarelor (ADMIS/RESPINS) Motivul/Motivele respingerii dosarului Observații
1. 160  ADMIS  –  –
2. 163  ADMIS  –
 3.  164  ADMIS  –  –

*cod identificare candidat este numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 21.03.2023, ora 10 la sediul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi.
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în cadrul Compartimentului Juridic, Resurse Umane, Registratură, corp B, etaj 1, în maximum o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs, respectiv data de 16.03.2023 ora 15.
Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se soluţionează şi se afişează la sediul și pe pagina de internet a Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Secretariatul Comisie de Concurs

Afișat: 15.03.2023, ora 14.00