Program de vizitare: Miercuri - Duminica 10:00 - 18:00

Strada Londra nr. 39

Bucuresti, Sector 1

Rezultatul probei scrise din 21 martie 2023

REZULTATUL
probei scrise din data de 21 martie 2023
pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de Muzeograf gr. I/S și Supraveghetor muzeu M în cadrul Compartimentului Educație Muzeală Comunicare

Având în vedere prevederile art.45 și art 47 alin 3 din Hotărârea Guvernului 1336/28.10.2022 privind apobarea regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice comisia de concurs comunică rezultatele probei scrise:

Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Educație Muzeală Comunicare

Nr. crt. Cod identificare candidat* Punctajul obținut la proba scrisă Rezultatul probei scrise (ADMIS/RESPINS)
1. 168  87,16  ADMIS
2. 171  56,50  ADMIS

* cod identificare candidat este numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs

Supraveghetor muzeu M în cadrul Compartimentului Educație Muzeală Comunicare

Nr. crt. Cod identificare candidat* Punctajul obținut la proba scrisă Rezultatul probei scrise (ADMIS/RESPINS)
1. 160  93,33  ADMIS
2. 163  45  RESPINS
 3.  164  73,20  ADMIS

*cod identificare candidat este numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs

Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 27.03.2023, ora 10:00 la sediul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, în baza unei programări ce va fi afișată în data de 24.03.2023 pe site și la avizierul instituției.

Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, din cadrul Compartimentului Juridic, Resurse Umane, Registratură.

Contestaţiile cu privire la rezultatele obținute la proba scrisă se soluţionează şi se afişează la sediul și pe pagina de internet a Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 

Afișat azi 22.03.2023, ora 14:00

Secretariatul Comisie de Concurs